Konkurs: „Dziedzictwo kulturowe Euroregionu Bug w świadomości młodzieży”

 

Regulamin konkursu

 

Cele:

 

     Uświadomienie młodzieży, że doświadczenia historyczne społeczeństw mimo upływu czasu nie tracą na aktualności;

     Ukazanie młodzieży roli, jaką wiedza historyczna może odgrywać w ich życiu;

     Umacnianie postaw zarówno obywatelskich, jak i proeuropejskich;

     Kształtowanie własnej świadomości narodowej na podstawie tradycji i wiedzy, a nie urazów i resentymentów;

     Propagowanie postawy nacechowanej tolerancją i otwartością na inne doświadczenia i inne kultury.

 

Uwagi o konkursie

 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu: „Propagowanie dziedzictwa kultury obszarów przygranicznych wśród młodzieży” z Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina przy wsparciu Euroregionu Bug. Wsparcie mikroprojektów i budżetu państwa.

 

Uczestnicy konkursu

 

     uczniowie szkół średnich Polski, Ukrainy i Białorusi,

     studenci szkół wyższych stacjonarnych i zaocznych,

     wiek uczestników nie może przekroczyć 25 lat.

 

 

Zakres tematyczny:

 

1.       Książę Daniel Romanowicz – wybitny władca XIII-wiecznej Europy.

2.       Chełm stolicą Księstwa Halicko-Włodzimierskiego.

3.       Archeologiczne ślady panowania Daniela Romanowicza w Chełmie i Uhrusku.

4.       Zagadki budowli wieżowych na terenie pogranicza (okolice Chełma i Łucka) w okresie wczesnego średniowiecza i średniowiecza.

 

Forma pracy konkursowej:

 

     Praca powinna być napisana w języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim;

     Proponujemy dowolną formę pracy, np. esej, rozprawa, reportaż, wspomnienie;

     Objętość pracy: 4-10 stron wydruku komputerowego (czcionka 14, 30 wierszy na stronie);

     Praca maksymalnie 10 stron formatu A4;

     Napisana na komputerze w formie elektronicznej (dyskietka lub CD), w formacie Word;

     Praca powinna zawierać ilustracje (fotografie, dokument) w formie kserokopii lub elektronicznej na CD; Praca powinna zawierać dane o wykorzystanych źródłach i opracowaniach historycznych;

     Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora. Konieczne jest również podanie adresu do korespondencji.

 

Termin przysyłania prac upływa 20 września 2006 r. na adres: liceum@one.1lo.chelm.pl lub pocztą:

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego

22-100 Chełm

ul. Czarnieckiego 8,

z dopiskiem KONKURS

Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2006 r.

koordynator projektu:

Katarzyna Koziak